Gofalaeth Glannau Ogwr

Capeli Cymraeg Pen-y-bont ar Ogwr a Phorthcawl

Annibynwyr Cymraeg

Tabernacl Pen-y-bont ar Ogwr

Oedfa’r Sul 9.45 y.b.

Tabernacl Porthcawl

Oedfa’r Sul 11.15 y.b.

Croeso cynnes i bawb, yn ddysgwyr ac ymwelwyr

Ble mae’r Asyn?
Panto Nadolig Cristnogol

Dydd Mawrth Rhagfyr 19 a Dydd Mercher Rhagfyr 20 yn Tabernacl Pen-y-bont
Perfformiadau i Ysgolion a pherfformiadau chyhoeddus
10.00yb / 13.30yp / 19.00yh: Mynediad am ddim. Cliciwch i lawrlwytho’r poster. Am fwy o fanylion, cysylltwch gyda Dylan.

Bore Coffi Nadolig

Dydd Iau Rhagfyr 7, 10yb-12yp yn Tabernacl Pen-y-bont
Pris £3 yn cynnwys coffi a mins pei. Yn codi arian tuag at yr Apêl Ffynhonnau Byw (Cymorth Cristnogol ac Undeb yr Annibynwyr Cymraeg)

Mawl

Dydd Sul Rhagfyr 3 am 6yh yn Tabernacl Pen-y-bont
Croeso i bawb: addas i deuluoedd a phlant. Am fwy o fanylion, cysylltwch gyda Dylan.

2023 Cyngerdd Nadolig Elusennol

Dydd Mawrth Rhagfyr 12 am 7yh yn Tabernacl Pen-y-bont
Côr Tabernacl a Chôr Ysgol Gynradd Pencoed gyda Jeff Howard (organ). Elw at Shelter Cymru a Guide Dogs Cymru

Bore Coffi’r Dysgwyr

Dydd Sadwrn Rhagfyr 2, 10:00yb – 12:00yp yn neuadd y Tabernacl Porthcawl.
Croeso cynnes i bawb.

Carolau yng Ngolau Cannwyll

Dydd Gwener Rhagfyr 22 yn neuadd y Tabernacl Porthcawl, 7yh

Y Ffordd

Pob bore Mawrth am 10yb ym Mhorthcawl.
Bwriad Y Ffordd yw helpu pobl i drafod themâu Cristnogol, er mwyn cryfhau eu ffydd a’u hyder, a’u galluogi i rannu’r Efengyl ac ymestyn allan i’w cymunedau. Dewch i weld y fideo a thrafod.Croeso cynnes i bawb. Am fwy o fanylion, cysylltwch gyda Dylan.

Koinonia

Cliciwch ar y llun uchod i ddarllen y newyddion diweddaraf yr Ofalaeth.

Stiwdio Ogwr

Mae’n fwriad eleni i recordio cyfarchion Nadolig a chalendr Adfent, fydd yn mynd i fyny ar y cyfryngau cymdeithasol pob dydd, felly os oes diddordeb dewch draw i recordio! Dyma’r dyddiadau ar gyfer y recordio:

  • Dydd Llun, Tachwedd 20 10yb-1yp
  • Dydd Iau, Tachwedd 23 2yp-8yh

Dewch draw i weld y stiwdio!

Ffurfiwyd Gofalaeth Glannau Ogwr pan unwyd Capel y Tabernacl, Porthcawl a Capel y Tabernacl, Pen-y-bont yn 2020 i drafod estyn gwahoddiad i alw gweinidog i’w plith.

Mae’r ofalaeth yn credu mai dod a phobl i adnabod Iesu Grist ac yn aelodau o’i deulu, i feithrin a dyfnhau eu ffydd, a’u paratoi ar gyfer eu gwasanaeth yn yr eglwys a’u cenhadaeth yn y byd er mwyn gogoneddu enw Duw.