Gofalaeth Glannau Ogwr

Capeli Cymraeg Pen-y-bont ar Ogwr a Phorthcawl

Annibynwyr Cymraeg

Tabernacl Pen-y-bont ar Ogwr

Oedfa’r Sul 9.45 y.b.

Tabernacl Porthcawl

Oedfa’r Sul 11.15 y.b.

Croeso cynnes i bawb, yn ddysgwyr ac ymwelwyr

Yn dod yn fuan…

* Taith gerdded Promenâd Porthcawl * Helfa drysor a barbeciw * Pererindod i Sain Ffagan a Bae Caerdydd *

Lawrlwythwch ein papur Koinonia isod am fwy o fanylion!

Digwyddiadau cyson

Lawrlwythwch ein papur Koinonia isod i ddarllen y newyddion diweddaraf yr Ofalaeth.

Mawl

Cyfle i addoli mewn awyrgylch anffurffiol. Ym Mhen-y-bont neu ym Mhorthcawl.

Teithiau gerdded

Teithiau gerdded ym Mro Ogwr

Bore Coffi’r Dysgwyr

Dydd Sadwrn cyntaf pob mis, 10:00yb – 12:00yp yn neuadd y Tabernacl Porthcawl.

Paned a Sgwrs

Yn Café Nolton, Pen-y-bont. Croeso cynnes i bawb.

Wythnos Cymorth Cristnogol 2024

Dydd Sul, Mai 12

  • 3yp: Oedfa Undebol Cymorth Cristnogol, Tabernacl Porthcawl
  • 6yh: Oedfa Undebol Cymorth Cristnogol, Tabernacl Pen-y-bont

Dydd Mawrth, Mai 14

  • 11yb: Glanhau Traeth Coney, i’w ddilyn gan baned a chacen. Cwrdd o flaen siop Sussed (James Street, Porthcawl)

Dydd Sadwrn, Mai 18

  • 10yb-12yp: Bore Coffi Undebol Cymorth Cristnogol, Eglwys Hope, Pen-y-bont
  • 10yb-1yp: Gwerthu Planhigion, Eglwys Trinity, Porthcawl
  • 11yb-3yp: Pererindod Porthcawl – Taith gerdded noddedig ar gyfer Cymorth Cristnogol.
  • 3yp: ‘Cream Tea’ yn Eglwys Dewi Sant, Notais, Porthcawl

Koinonia

Cliciwch ar y llun uchod i ddarllen y newyddion diweddaraf yr Ofalaeth.

Podlediad Stiwdio Ogwr

Cliciwch ar y llun uchod i wrando ar ein podlediad.

Ffurfiwyd Gofalaeth Glannau Ogwr pan unwyd Capel y Tabernacl, Porthcawl a Capel y Tabernacl, Pen-y-bont yn 2020 i drafod estyn gwahoddiad i alw gweinidog i’w plith.

Mae’r ofalaeth yn credu mai dod a phobl i adnabod Iesu Grist ac yn aelodau o’i deulu, i feithrin a dyfnhau eu ffydd, a’u paratoi ar gyfer eu gwasanaeth yn yr eglwys a’u cenhadaeth yn y byd er mwyn gogoneddu enw Duw.